);
wat is de apostolische geloofsbelijdenis

Wat is de Apostolische geloofsbelijdenis?

In veel kerken wordt de Apostolische geloofsbelijdenis gezien als de korte samenvatting van het christelijk geloof. Het wordt ook wel de Twaalf artikelen van het geloof genoemd. Hoe de Apostolische Geloofsbelijdenis precies is ontstaan is niet helemaal duidelijk. Er zijn wel mooie legendes over te vinden. De hervormde Kerk van Westbroek die schrijft erover op haar site.

Karel de Grote heeft een grote rol gespeeld in het bekend maken van dit Apostolicum. Hij wilde graag één belijdenisgeschrift en hij koos voor deze compacte vorm.
Ten tijde van de Reformatie was de geloofs belijdenis van Nicea eigenlijk de gangbare Geloofsbelijdenis. Maar omdat de reformatoren erg hielden van de oude kerk hebben ze langzamerhand de Apostolische Geloofsbelijdenis de kerk binnengebracht.

In de meeste gereformeerde en protestantse kerken wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis in de middagdiensten gebruikt. De tien geboden of een andere richtlijn uit de Bijbel wordt in de ochtenddienst gelezen

Tekst van de Apostolische Geloofsbelijdenis

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
 3. Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit den maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. Ten derden dage weer opgestaan uit de dood;
 6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods van de almachtige Vader;
 7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. Vergeving van de zonden;
 11. Wederopstanding van het vlees;
 12. En een eeuwig leven.

Apostolische Geloofsbelijdenis op muziek

In de kerken is de Apostolische Geloofsbelijdenis ook te zingen op meerdere manieren. Hieronder hoor je een voorbeeld.

Wat heeft het te maken met het doen van geloofsbelijdenis?

Omdat de Apostolische Geloofsbelijdenis een korte samenvatting is van het christelijke geloof, speelt hij wel een rol in de gesprekken richting de geloofsbelijdenis. Maar de uitleg van deze korte artikelen is meer te vinden in bijvoorbeelde Nederlandse Geloofsbelijdenis en in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

In de praktijk van de catechisatielessen zal in de meeste kerken vooral gebruik gemaakt worden van de Heidelbergse Catechismus. In principe ook een belijdenisgeschrift maar meer als verweerschrift bedoeld.

Lees ook  Als mijn kind geloofsbelijdenis doet.

Deel dit bericht via